Connecting People and Technologies for the Next Level

Klau­zula infor­ma­cyjna dla klientów i kontra­hentów

Privacy policy updated on: 12/27/2023

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuje Panią/Pana, że:   

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FERCHAU POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, KRS 0000450550.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@ferchau.com lub kontakt telefoniczny, pod nr: +49 2261 5011-0.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na podstawie:   
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikających m.in. z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami, a także utrzymania kontaktów biznesowych;  
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO – Pani/Pana zgody na wysyłkę newsletteru i informacji marketingowych, o ile taka zgoda została udzielona. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem i świadczące usługi na ich rzecz, takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki, dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, rozwiązań chmurowych, zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (m.in. ZUS, urząd skarbowy, sądy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze. Ponadto dane są przekazywane podmiotowi z nami powiązanemu - spółce ABLE Management Services GmbH, która zapewnia obsługę księgową, kadrowo-płacową, rekrutacyjną, udostępnia i obsługuje przestrzeń serwerową na której przechowywane są dane.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do celów zakończenia działań zmierzających do zawarcia umowy, realizacji umowy, do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W zakresie nawiązania i utrzymania relacji biznesowych – do czasu istnienia tych relacji lub wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgody; może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących Klienta oraz wskazanych przez Klienta jako osoby do kontaktu w związku z wykonaniem umowy:   

I. Klient, kontraktor zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec reprezentujących go osób oraz zatrudnianych przez siebie osób (lub świadczących na jego rzecz usługi na innej podstawie prawnej), których dane osobowe zostaną ujawnione Administratorowi w celu wykonania zawartej umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC w imieniu Administratora, w terminie wskazanym w tym rozporządzeniu.

II. Informacje udzielane osobom, o których mowa w pkt I: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FERCHAU POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, KRS 0000450550.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@ferchau.com  lub kontakt telefoniczny, pod nr: +49 2261 5011-0.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Klienta, kontraktora Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje, lub przez którego została Pani/Pan wskazany jako osoba do kontaktu, w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy tym Klientem, kontrahentem a Administratorem. 
 4.  Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje – w zależności od charakteru umowy: imię i nazwisko, e-mai, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane ujawnione w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG). 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów, prowadzenia negocjacji i innych czynności zmierzających do zawarcia umów, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymania relacji biznesowych i realizacji zawartych z klientami, umów, a także celem ustalenia, dochodzenia, i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem i świadczące usługi na ich rzecz, takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki, dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, rozwiązań chmurowych, zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (m.in. ZUS, urząd skarbowy, sądy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze. Ponadto dane są przekazywane podmiotowi z nami powiązanemu - spółce ABLE Management Services GmbH, która zapewnia obsługę księgową, kadrowo-płacową, rekrutacyjną, udostępnia i obsługuje przestrzeń serwerową na której przechowywane są dane.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do celów zakończenia działań zmierzających do zawarcia umowy, realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W zakresie nawiązania i utrzymania relacji biznesowych – do czasu istnienia tych relacji lub wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;
© 2024 | FERCHAU GmbH

Spain

Poland

Austria