Connecting People and Technologies for the Next Level

Klau­zula infor­ma­cyjna dla pracow­ników

Privacy policy updated on: 12/27/2023

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuje Panią/Pana, że:   

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FERCHAU POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańśku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, KRS 0000450550.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@ferchau.com lub kontakt telefoniczny, pod nr: +49 2261 5011-0.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na podstawie:
  • w celu zatrudnienia, realizacji umowy o pracę i prowadzenia akt osobowych oraz realizacji świadczeń związanych z zatrudnieniem (min. obowiązki w ZUS oraz podatkowe).
  • podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, tj. Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Ciebie danych kontaktowych oraz adresu zamieszkania, Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także nr PESEL (a w przypadku jego braku rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość), numeru rachunku płatniczego, na jaki wypłacamy Ci wynagrodzenie oraz innych danych osobowych, których podanie jest warunkiem skorzystania z uprawnień związanych z zatrudnieniem i wypełnienia obowiązków przez administratora związanych z Twoim zatrudnieniem,  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zaś podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych szczególnych kategorii, takie jak dotyczące zdrowia, jest art. 9 ust. 2 lit b i h RODO – przetwarzanie danych szczególnych (dotyczących zdrowia) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
  • kolejną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zatrudnieniu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem administratora jako Pracodawcy jest zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu świadczenia pracy, w tym bezpieczeństwa informacji, przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, identyfikacji i sprawnej komunikacji, utrzymania kontaktów biznesowych i wykonania umów zawartych z klientami administratora, a także ustalenia, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami (w tym zakresie także art. 9 ust. 2 lit f RODO).
  • przetwarzanie danych może opierać się również na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przekazanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych zapewniających dodatkowe świadczenia dla pracowników.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem i świadczące usługi na ich rzecz, takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki, dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, rozwiązań chmurowych, zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (m.in. ZUS, urząd skarbowy, sądy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze. Ponadto dane są przekazywane podmiotowi z nami powiązanemu - spółce ABLE Management Services GmbH, która zapewnia obsługę księgową, kadrowo-płacową, rekrutacyjną, udostępnia i obsługuje przestrzeń serwerową na której przechowywane są dane. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane klientom lub innym kontrahentom w związku z realizacją umów, a także podmiotom współpracującym w zakresie obsługi BHP, ochrony ubezpieczeniowej, opieki medycznej czy świadczeń dodatkowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów szczególnych, w szczególności dane zawarte w aktach osobowych oraz w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (np. listach płac karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy) będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stosunku pracy (dokumentacja osobowa), dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych tj. 5 lat, bądź do czasu przedawnienia roszczeń. Inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody lub rozwiązania stosunku z administratorem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgody; może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy. W przypadku gdy obowiązek podania danych nie wynika z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego miały zostać zebrane.  
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;   
© 2024 | FERCHAU GmbH

Spain

Poland

Austria